Hoằng Yến đâu tư xây dựng cơ sở hạ tầng

Đăng lúc: 09:14:25 08/04/2019 (GMT+7)

Tại đồng nường, xã Hoằng Yến đã quy hoạch 12ha để thi công các công trình như: Sân vận động, Công sở làm việc và Hội trường đa năng

 

UBND HUYỆN HOẰNG HÓA                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 

 

 

 


BIÊN BẢN KIỂM TRA CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VỀ

XÂY DỰNG XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI

 

 
 

 

 


I/ Thời gian và địa điểm

-         Thời gian:        giờ       phút, ngày         tháng         năm 2018

-         Địa điểm : xã Hoằng Yến - huyện Hoằng Hóa - tỉnh Thanh Hóa

II/ Thành phần kiểm tra

1.     Tổ công tác chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới của Phòng GD&ĐT huyện:

-         Bà : Nguyễn Thị Nguyệt                   Phó TP GD&ĐT huyện                    Trưởng đoàn

-         Ông : Lê Văn Thanh                CV phòng GD                         Thư ký

-         Ông : Lê Văn Khu                             CV phòng GD                         Thành viên

2.     Đại diện Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của xã:

-         Bà: Nguyễn Thị Thúy              BT Đảng Ủy                  Trưởng BCĐXDNTM

-         Ông: Nguyễn Văn Tốt            CT UBND xã                 Trưởng ban quản lý

-         Ông: Lê Trọng Thảo                PCT UBND xã              Phó Trưởng ban quản lý

-         Ông: Trương Phú Tuyết                    CC. VH - XH                 Thành viên ban quản lý

-         Ông: Lê Đức Tuấn                   CC. ĐC - XD                 Thành viên ban quản lý

-         Bà: Nguyễn Thị Tầm               CC.VP - TK                            Thành viên ban quản lý

-         Bà: Nguyễn Thị Hường           HT Trường Mầm Non    Thành viên ban quản lý

-         Bà: Lê Thị Hoa                        HT Trường Tiểu Học     Thành viên ban quản lý

-         Ông: Hoàng Văn Hân              HT Trường THCS                   Thành viên ban quản lý

-         Ông: Nguyễn Văn Thoại                   Phó GĐTTHTCĐ          Thành viên ban quản lý

 

NỘI DUNG

I.      Các nội dung kiểm tra cụ thể như sau :

1.     Tiêu chí số 5: Trường học

Nội dung cần đạt: Tỷ lệ trường học các cấp: Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở có cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 1 trở lên là 70% (xã khu vực 1) 80% xã khu vực 2.

2. Tiêu chí 14: Giáo dục

Nội dung cần đạt:

14.1: Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, đạt chuẩn PCGD Tiểu học mức độ 2, PCGD THCS mức độ 2 và đạt chuẩn XMC mức độ 2 trở lên.

14.2: Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS được tiếp tục học bậc THPT, BTTH, học nghề đạt 85% trở lên.

14.3: Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt từ 40% trở lên (Vùng 1) 63% trở lên (Vùng 2).

II/ Kết quả kiểm tra

1. Tiêu chí 5: Trường học:

Xã Hoằng Yến có 3 trường và có 1 Trung tâm HTCĐ

1.1: Trường Mầm non: Cơ sở vật chất đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1, (theo Quyết định số 675/QĐ-UBND ngày 25/02/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa), hiện đang đề nghị các cấp có thẩm quyền công nhận mức độ 2 vào năm 2019.

1.2: Trường Tiểu học: Cơ sở vật chất đạt chuẩn mức độ II (được công nhận đạt chuẩn Quốc gia theo Quyết định số 1847/QĐ-UBND ngày 10 tháng 06 năm  2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

1.3: Trường THCS: Cơ sở vật chất đạt chuẩn Quốc gia (được công nhân đạt chuẩn quốc gia theo Quyết định số 5366/QĐ-UBND ngày 28/12/2018).

1.4: Trung tâm THCĐ hoạt động đạt: Tốt (Tốt, Khá) Tỉ lệ người trong độ tuổi lao động ra học các lớp mở tại TTHTCĐ đạt 91%)

Kết luận: Tiêu chí 5: Trường học : Đạt

2 . Tiêu chí 14: Giáo dục

14.1: Xã đạt chuẩn PCGD MN cho trẻ 5 tuổi theo QĐ 6160/QĐ-UBND của UBND huyện Hoằng Hóa ngày 07/11/2017; PCGD TH mức độ 3 theo QĐ 6605/QĐ-UBND của UBND huyện Hoằng Hóa ngày 28/11/2017; PCGD THCS đạt mức độ 3 theo QĐ 7148/QĐ-UBND của UBND huyện Hoằng Hóa ngày 25/12/2017.

14.2: Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS tiếp tục đi học trong vòng 3 năm:

 Năm học 2015 - 2016 trường có 24 học sinh tốt nghiệp THCS đạt 100%. Đồng thời có 24 học sinh tiếp tục học THPT, TH bổ túc, Học nghề năm học 2015 - 2016 đạt tỷ lệ 100 %

Năm học 2016 - 2017 trường có 47 học sinh tốt nghiệp THCS đạt 100%. Đồng thời có 47 học sinh tiếp tục học THPT, TH bổ túc, Học nghề năm học 2016 - 2017 đạt tỷ lệ 100 %

Năm học 2017 - 2018 trường có 50 học sinh tốt nghiệp THCS đạt 100% . Đồng thời có 50 học sinh tiếp tục học THPT, TH bổ túc, Học nghề năm học 2017 - 2018 đạt tỷ lệ 100 %

Số lao động tại địa phương là 1.734 người, trong đó lao động đã qua đào tạo là 1.306 người đạt tỷ lệ 75,5 %, tỷ lệ lao động qua đào tạo có việc làm là 75,3 %.

Kết luận: Tiêu chí 14 giáo dục: Đạt

III/ Kết luận chung:

1. Ưu điểm

- Tiêu chí số 5 về trường học và tiêu chí số 14 về giáo dục trong bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới của xã đáp ứng nhu cầu về dạy và học.

- Có đầy đủ các hồ sơ chứng minh như: QĐ đạt chuẩn giáo dục Quốc gia, Quyết định đạt chuẩn phổ cập giáo dục, XMC, thống kê kết quả thi vào lớp 10 THPT, TH bổ túc, thống kê số lao động qua đào tạo nghề.

2. Hạn chế :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

     IV. Đề xuất , kiến nghị.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Buổi làm việc kết thúc vào hồi……… giờ ……..  phút cùng ngày./.

          Hoằng Yến, ngày … ... tháng….... năm 2019

THƯ KÝ                                                            TM/ PHÒNG GD&ĐT

 

 

 

 

 

TM/ BAN CHỈ ĐẠO XÃ                                        TM/ BGH TRƯỜNG MẦM NON

 

 

 

 

 

 

TM/ BGH TRƯỜNG TIỂU HỌC                        TM/ BGH TRƯỜNG THCS

 

 

 

 

 

 

 

                                                GIÁM ĐỐC TTHTCĐ

 

 

 

 

 

 

 

 

UBND TỈNH THANH HÓA                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 

 

 

 


BIÊN BẢN KIỂM TRA CỦA NGÀNH THÀNH VIÊN BCĐ XÂY DỰNG

 XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI

 

 


I/ Thời gian và địa điểm

-         Thời gian:         giờ       phút, ngày         tháng        năm 201

-         Địa điểm: xã Hoằng Yến - huyện Hoằng Hóa - tỉnh Thanh Hóa

II/ Thành phần kiểm tra

3.     Tổ công tác chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới của Sở GD&ĐT

-         Ông: Lê Văn Hoa           PGĐ GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa                  Trưởng đoàn

-         Ông: Lý Đình Thịnh       Phó TP GD-TX sở GD&ĐT tỉnh     Thư ký

-         Ông: Dương Đình Sỹ     Phó TP GD-TX sở GD&ĐT tỉnh     Thành viên

-         Bà: Trương Thị Hiền                                                               Thành Viên

4.     Đại diện ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới của huyện:

-         Bà: Nguyễn Thị Nguyệt Phó TP GD&ĐT huyện                             Trưởng đoàn

-         Ông: Lê Văn Thanh        CV phòng GD                                  Thư ký

-         Ông: Lê Văn Khu                     CV phòng GD                                  Thành viên

5.     Đại diện Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của xã:

-         Bà: Nguyễn Thị Thúy             BT Đảng Ủy                  Trưởng BCĐXDNTM

-         Ông: Nguyễn Văn Tốt             CT UBND xã                 Trưởng ban quản lý

-         Ông: Lê Trọng Thảo                PCT UBND xã              Phó Trưởng ban quản lý

-         Ông: Trương Phú Tuyết                    CC. VH - XH                 Thành viên ban quản lý

-         Ông: Lê Đức Tuấn                   CC. ĐC - XD

-         Bà: Nguyễn Thị Tầm               CC.VP - TK

-         Bà: Nguyễn Thị Hường           HT Trường Mầm Non

-         Bà: Lê Thị Hoa                        HT Trường Tiểu Học

-         Ông: Hoàng Văn Hân              HT Trường THCS

-         Ông: Nguyễn Văn Thoại                   Phó GĐTTHTCĐ

 

NỘI DUNG

III/ Các nội dung kiểm tra cụ thể như sau:

1. Tiêu chí số 5: Trường học

Nội dung cần đạt: Tỷ lệ trường học các cấp: Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở có cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 1 trở lên là 70% (xã khu vực 1) 80% xã khu vực 2.

2. Tiêu chí 14: Giáo dục

Nội dung cần đạt:

14.1: Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, đạt chuẩn PCGD Tiểu học mức độ 2, PCGD THCS mức độ 2 và đạt chuẩn XMC mức độ 2 trở lên.

14.2: Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS được tiếp tục học bậc THPT, BTTH, học nghề đạt 85% trở lên.

14.3: Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt từ 40% trở lên (Vùng 1) 63% trở lên (Vùng 2).

IV. Kết quả kiểm tra

2. Tiêu chí 5: Trường học:

Xã Hoằng Yến có 3 trường và có 1 Trung tâm HTCĐ

2.1: Trường Mầm non: Cơ sở vật chất đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1, đang đề nghị UBND Tỉnh về kiểm tra công nhận mức độ 2 vào tháng 11/2019.

2.2: Trường Tiểu học: Cơ sở vật chất đạt chuẩn mức độ II (được công nhận đạt chuẩn Quốc gia theo số Quyết định 1847 ngày 10 tháng 6 năm 2011   của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

2.3: Trường THCS: Cơ sở vật chất đạt chuẩn Quốc gia (được công nhân đạt chuẩn quốc gia theo Quyết định số: 5366 ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

24: Trung tâm THCĐ hoạt động đạt: Tốt (Tốt, Khá) Tỉ lệ người trong độ tuổi lao động ra học các lớp mở tại TTHTCĐ đạt 91%)

Kết luận: Tiêu chí 5: Trường học: Đạt

2. Tiêu chí 14: Giáo dục

14.1: Xã đạt chuẩn PCGD MN cho trẻ 5 tuổi theo QĐ 6160/QĐ-UBND của UBND huyện Hoằng Hóa; PCGD TH mức độ 3 theo QĐ 6605/QĐ-UBND của UBND huyện Hoằng Hóa; PCGD THCS đạt mức độ 3 theo QĐ 7148/QĐ-UBND của UBND huyện Hoằng Hóa.

14.2: Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS tiếp tục đi học trong vòng 3 năm :

 Năm học 2015 - 2016 trường có 24 học sinh tốt nghiệp THCS đạt 100%. Đồng thời có 24/24 học sinh tiếp tục học THPT, TH bổ túc, Học nghề năm học 2015 - 2016 đạt tỷ lệ  100 %

Năm học 2016 - 2017 trường có 47 học sinh tốt nghiệp THCS đạt 100%. Đồng thời có 47/47 học sinh tiếp tục học THPT, TH bổ túc, Học nghề năm học 2016 - 2017 đạt tỷ lệ 100 %

Năm học 2017 - 2018 trường có 50 học sinh tốt nghiệp THCS đạt 100%. Đồng thời có 50/50 học sinh tiếp tục học THPT, TH bổ túc, Học nghề năm học 2017 - 2018 đạt tỷ lệ 100 %

Số lao động tại địa phương là 1.734 người, trong đó lao động đã qua đào tạo là 1.306 người  đạt tỷ lệ 75,3 %. tỷ lệ lao động qua đào tạo có việc làm là 75,3 %.

Kết luận: Tiêu chí 14 giáo dục: Đạt

V/ Kết luận chung:

1. Ưu điểm

- Tiêu chí số 5 về trường học và tiêu chí số 14 về giáo dục trong bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới của xã đáp ứng nhu cầu về dạy và học.

- Có đầy đủ các hồ sơ chứng minh như: QĐ đạt chuẩn giáo dục Quốc gia, Quyết định đạt chuẩn phổ cập giáo dục, XMC, thống kê kết quả thi vào lớp 10 THPT, TH bổ túc, thống kê số lao động qua đào tạo nghề.

2. Hạn chế :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

     VI/ Đề xuất, kiến nghị.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Buổi làm việc kết thúc vào hồi…….... giờ ……..  phút cùng ngày./.

Hoằng Yến, ngày ……..tháng……..năm 201

TM/ BAN CHỈ  ĐẠO HUYỆN                                             TM/ TỔ CÔNG TÁC

 

 

 

 

 

 

 

   TM/ BAN CHỈ ĐẠO XÃ                                                 TM/ BGH TRƯỜNG THCS