DANH MỤC THÔNG TIN CẦN CÔNG KHAI CỦA HĐND, UBND XÃ HOẰNG YẾN THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT TIẾP CẬN THÔNG TIN

Đăng lúc: 15:16:50 21/11/2022 (GMT+7)

ỦY BAN NHÂN DÂN
   XÃ HOẰNG YẾN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH MỤC THÔNG TIN CẦN CÔNG KHAI CỦA HĐND, UBND

XÃ HOẰNG YẾN THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT TIẾP CẬN THÔNG TIN

 

Người làm đầu mối tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin.

Bà: Trần Thị Thanh – Công chức văn phòng thống kê.

Địa chỉ: UBND xã Hoằng Yến, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Số điện thoại: 037.621.3413

Địa chỉ gmail: ubndxahoangyen@gmail.com

 

TT

Số ký hiệu
 của văn bản

Ngày tháng
 năm ban hành

Nội dung văn bản

Hình thức
 công khai

Địa chỉ trang
 tin điện tử/ địa chỉ trụ sở

Thời

điểm        công
cô khai

Thời hạn
công khai

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

I

Văn bản quy phạm pháp luật do HĐND và UBND xã ban hành; văn bản hành chính có giá trị áp dụng chung;
thủ tục hành chính, quy trình giải quyết công việc của UBND xã

 1

 02/TB-UBND

 04/01/2022

 Niêm yết danh mục thủ tục hành chính

 Trên trang tin
điện tử xã

 Hoằng yen.hoang hoa.gov.vn

 04/01/2022

 Đến khi văn bản được thay thế bằng văn bản mới

II

Thông tin phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách đối với những lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của UBND xã

1

03/KH-UBND

12/01/2022

Triển khai kế hoạch tiếp cận chuẩn pháp luật

Trên trang tin
điện tử xã

Hoằng yen.hoang hoa.gov.vn

12/01/2022

Đến ngày 31/12/2022

2

04/KH-UBND

13/01/2022

Kế hoạch triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật 2022

Trên trang tin
điện tử xã

Hoằng yen.hoang hoa.gov.vn

13/01/2022

Đến ngày 31/12/2022

3

18/KH-UBND

17/02/2022

Theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2022

Trên trang tin
điện tử xã

Hoằng yen.hoang hoa.gov.vn

17/02/2022

Đến ngày 31/12/2022

4

11/KH-UBND

05/3/2022

Triển khai thực hiện công tác  kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2022

Trên trang tin
điện tử xã

Hoằng yen.hoang hoa.gov.vn

05/3/2022

Đến ngày 31/12/2022

5

10/KH-UBND

05/3/2022

Tuyên truyền công tác phòng chống tham nhũng

Trên trang tin
điện tử xã

Hoằng yenhoang hoa.gov.vn

05/3/2022

Đến ngày 31/12/2022

6

18/KH-UBND

09/5/2022

Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn  và phòng thủ dân sự trên địa bàn xã

Trên trang

tin điện tử xã

Hoằng yen.hoang hoa.gov.vn

09/5/2022

Đến ngày 31/12/2022

7

29/KH-UBND

10/10/2022

Tuyên truyền tập huấn cho tuyên truyền viên và công tác hòa giải ở cơ sở

Trên trang tin
điện tử xã

Hoằng yen.hoang hoa.gov.vn

10/10/2022

Đến ngày 31/12/2022

 

 

III

Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật; nội dung và kết quả trưng cầu dân ý, tiếp thu ý kiến của Nhân dân đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND-UBND xã mà đưa ra lấy ý kiến Nhân dân theo quy định của pháp luật; đề án và dự thảo đề án thành lập, giải thể, nhập, chia đơn vị hành chính, điều chỉnh địa giới hành chính

 

 

 

 

 

 

 

 

IV

Chiến lược, chương trình, dự án, đề án, kế hoạch, quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội của xã; quy hoạch ngành, lĩnh vực và phương thức, kết quả thực hiện; chương trình, kế hoạch công tác hằng năm của UBND xã

1

21/NQ-HĐND

28/12/2021

Nghị quyết về nhiệm vụ trọng tâm năm 2022

Trên trang tin
điện tử xã

Hoằng yen.hoang hoa.gov.vn

28/12/2021

Đến ngày

31/12/2022

2

01/KH-UBND

02/01/2022

Kê hochj về nhiệm vụ trọng tâm năm 2022

Trên trang tin
điện tử xã

Hoằng yenhoang hoa.gov.vn

02/01/2022

Đến ngày 31/12/2022

3

02/KH-UBND

14/01/2022

Kế hoạch thực cải cách hành chính  năm 2022

Trên trang tin
điện tử xã

Hoằng yen.hoang hoa.gov.vn

14/01/2022

Đến ngày 31/12/2022

4

02/QĐ-UBND

12/01/2022

Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022

Trên trang tin
điện tử xã

Hoằng yen.hoang hoa.gov.vn

12/01/2022

Đến ngày 31/12/2022

5

10/KH-UBND

12/01/2022

Kế hoạch đảm bảo ANTT, ATXH năm 2022

Trên trang tin
điện tử xã

Hoằng yen.hoang hoa.gov.vn

12/01/2022

Đến ngày 31/12/2022

6

13/KH-UBND

03/3/2022

Thực hiện công tác PBGDPL, hòa giải và Tiếp cận pháp luật năm 2022

Trên trang tin
điện tử xã

Hoằng yen.hoang hoa.gov.vn

03/3/2022

Đến ngày 31/12/2022

7

27/KH-UBND

05/9/2022

Kế hoạch tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm đợt 2 năm 2022

 

Trên trang tin
điện tử xã

Hoằng yen.hoang hoa.gov.vn

05/3/2022

Đến ngày 31/12/2022

8

10/KH-UBND

05/3/2022

Thực hiện công tác phòng chống tham nhũng  năm 2022

Trên trang tin
điện tử xã

Hoằng yen.hoang hoa.gov.vn

05/3/2022

Đến ngày 31/12/2022

9

30/KH-UBND

10/10/2022

Kế hoạch tuyên truyền về phòng chống bạo lực học đường

Trên trang tin
điện tử xã

Hoằng yen.hoang hoa.gov.vn

10/10/2022

 

Đến ngày 31/12/2022

10

31/NQ-HĐND

28/7/2022

Nghị quyết về nhiệm vụ  6 tháng cuối năm 2022

Trên trang tin
điện tử xã

Hoằng yen.hoang hoa.gov.vn

28/7/2022

Đến ngày 31/12/2022

 

 

 

 

 

 

 

 

11

28/KH-UBND

03/10/2022

Kế hoạch Rà soát hộ nghèo, cận nghèo, nông, lâm ngư nghiệp năm 2022

 

Trên trang tin
điện tử xã

Hoằng yen.hoang hoa.gov.vn

03/10/2022

Đến ngày 31/12/2022

V

Thông tin về dự toán ngân sách Nhà nước; báo cáo tình hình thực hiện ngân sách nhà nước; quyết toán ngân sách nhà nước; dự toán, tình hình thực hiện, quyết toán ngân sách đối với các chương trình, dự án đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn ngân sách nhà nước; thủ tục ngân sách nhà nước

1

99/QĐ-UBND

31/12/2021

Về việc phê duyệt dự toán và phân bổ dự toán thu, chi ngân sách năm 2022

Trên trang tin
điện tử xã

Hoằng yen.hoang hoa.gov.vn

31/12/2021

Đến khi văn bản được thay thế bằng văn bản mới

2

99/QĐ-UBND

31/12/2021

Về việc công khai dự toán thu, chi ngân sách xã năm 2022

Trên trang tin
điện tử xã

Hoằng yen.hoang hoa.gov.vn

31/12/2021

Đến khi văn bản được thay thế bằng văn bản mới

3

12/QĐ-UBND

10/01/2022

Về việc chuyển đổi nguồn chi ngân sách  năm 2021 sáng năm 2022

Trên trang tin
điện tử xã

Hoằng yenhoang hoa.gov.vn

10/01/2022

Đến khi văn bản được thay thế bằng văn bản mới

         

 

 

 

4

35/QĐ-UBND

04/8/2021

Về việc công bố quyết toán thu chi ngân sách năm 2021

Trên trang tin
điện tử xã

Hoằng yen.hoang hoa.gov.vn

04/8/2021

Đến khi văn bản được thay thế bằng văn bản mới

6

90/QĐ-UBND

30/7/2022

Về việc sử dụng nguồn kết dư ngân sách năm 2021 chuyển sang năm 2022

Trên trang tin
điện tử xã

Hoằng yen.hoang hoa.gov.vn

30/7/2022

Đến khi văn bản được thay thế bằng văn bản mới

VI

Thông tin về phân bổ, quản lý, sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức và nguồn viện trợ phi chính phủ theo quy định; thông tin về quản lý, sử dụng các khoản cứu trợ, trợ cấp xã hội; quản lý, sử dụng các khoản đóng góp của Nhân dân, các loại quỹ

VII

Thông tin về danh mục dự án, chương trình đầu tư công, mua sắm công và quản lý, sử dụng vốn đầu tư công, tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch, chương trình, dự án đầu tư công; thông tin về đấu thầu; thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giá đất; thu hồi đất; phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư liên quan đến dự án, công trình trên địa bàn

1

3664/UBND-UBND

31/10/2022

Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất huyện Hoằng Hóa năm 2022

Trên trang tin
điện tử xã

Hoằng yen.hoang hoa.gov.vn

31/10/2022

Đến khi văn bản được thay thế bằng văn bản mới

VIII

Thông tin về hoạt động đầu tư, quản lý, sử dụng vồn Nhà nước tại doanh nghiệp; báo cáo đánh giá kết quả hoạt động và xếp loại
 doanh nghiệp; báo cáo giám sát tình hình thực hiện công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp và cơ quan nhà nước đại diện chủ sở hữu; thông tin về tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp nhà nước

IX

Thông tin về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ có tác động tiêu cực đến sức khỏe, môi trường; kết luận kiểm tra, thanh tra, giám sát liên quan đến việc bảo vệ môi trường, sức khỏe của cộng đồng, an toàn thực phẩm, an toàn lao động

X

Thông tin về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của UBND xã và của các ban, ngành chuyên môn trực thuộc UBND xã; nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết các công việc của nhân dân; nội quy, quy chế của UBND xã

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 36/QĐ-UBND

 05/8/2022

Phân công nhiệm vụ các thành viên UBND xã

 Trên trang tin
điện tử xã

 Hoằng yen.hoang hoa.gov.vn

 05/8/2022

Đến khi văn bản được thay thế bằng văn bản mới

2

 377/QĐ-UBND

 05/8/2022

Phân công nhiệm vụ Chỉ huy trưởng Quân sự xã

 Trên trang tin
điện tử xã

 Hoằng yen.hoang hoa.gov.vn

 05/8/2022

Đến khi văn bản được thay thế bằng văn bản mới

3

 38/QĐ-UBND

 05/8/2022

Phân công nhiệm vụ công chức Văn phòng – Thống kê

 Trên trang tin
điện tử xã

 Hoằng yen.hoang hoa.gov.vn

 05/8/2022

Đến khi văn bản được thay thế bằng văn bản mới

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 39/QĐ-UBND

 05/8/2022

Phân công nhiệm vụ công chức Tư pháp – Hộ tịch

 Trên trang tin
điện tử xã

 Hoằng yenhoang hoa.gov.vn

 05/8/2022

Đến khi văn bản được thay thế bằng văn bản mới

6

 40/QĐ-UBND

 05/8/2022

Phân công nhiệm vụ công chức Tài chính – Kế toán

 Trên trang tin
điện tử xã

 Hoằng yen.hoang hoa.gov.vn

 05/8/2022

Đến khi văn bản được thay thế bằng văn bản mới

7

 41/QĐ-UBND

 19/8/2022

Phân công nhiệm vụ công chức Văn hóa – Xã hội

 Trên trang tin
điện tử xã

 Hoằng yen.hoang hoa.gov.vn

 19/8/2022

Đến khi văn bản được thay thế bằng văn bản mới

8

 42/QĐ-UBND

 05/8/2022

Phân công nhiệm vụ công chức Địa chính – xây dựng

 Trên trang tin
điện tử xã

 Hoằng yen.hoang hoa.gov.vn

 05/8/2022

Đến khi văn bản được thay thế bằng văn bản mới

 

 

 

 

 

 

 

 

XI

Báo cáo công tác định kỳ; báo cáo tài chính năm; thông tin thống kê về ngành, lĩnh vực quản lý; cơ sở dữ liệu quốc gia ngành, lĩnh vực; thông tin về tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức, viên chức; thông tin về danh mục và kết quả chương trình, đề tài khoa học

1

42/BC-UBND

05/7/2022

Về tình hình thực hiện công tác tài chính 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Trên trang tin
điện tử xã

Hoằng yen.hoang hoa.gov.vn

05/7/2022

Đến khi văn bản được thay thế bằng văn bản mới

 

 

 

 

 

 

 

 

2

69/BC-UBND

02/11/2022

Công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2022

Kết quả thực hiện chủ đề

Trên trang tin
điện tử xã

Hoằng yen.hoang hoa.gov.vn

02/11/2022

Đến khi văn bản được thay thế bằng văn bản mới

3

72/BC-UBND

14/11/2022

Báo cáo công tác tuyên truyền PBGP; hòa giải cơ sở, và tiếp cận pháp luật năm 2022

Trên trang tin
điện tử xã

Hoằng yen.hoang hoa.gov.vn

14/11/2022

Đến khi văn bản được thay thế bằng văn bản mới

4

70/BC-UBND

09/11/2022

Báo cáo công tác tư pháp năm 2022, nhiệm vụ năm 2023

Trên trang tin
điện tử xã

Hoằng yen.hoang hoa.gov.vn

09/11/2022

Đến khi văn bản được thay thế bằng văn bản mới

5

71/BC-UBND

10/11/2022

Báo cáo công tác cải cách hành chính năm 2022, nhiệm vụ năm 2023

Trên trang tin
điện tử xã

Hoằng yen.hoang hoa.gov.vn

10/11/2022

Đến khi văn bản được thay thế bằng văn bản mới

XII

Danh mục thông tin phải công khai theo quy định tại điểm b, khoản 1 điều 34 của Luật này; tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử của cơ quan nhà nước hoặc người làm đầu mối tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin

 

 

 

 

 

 

 

 

XIII

Thông tin liên quan đến lợi ích công cộng, sức khỏe của cộng đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

XIV

Thông tin về thuế, phí, lệ phí

               

XV

Thông tin khác phải được công khai theo quy định của pháp luật: Không có.

 

Nơi nhận:

- TV Đảng ủy, HĐND xã (Bc/);

- Đăng trang thông tin xã;

- Đài truyển thanh (t/h)

- Lưu VP, TP.

                         CHỦ TỊCH

       

 

   Lê Trọng Thảo