ANH MỤC THÔNG TIN CẦN CÔNG KHAI CỦA HĐND, UBND XÃ HOẰNG YẾN THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT TIẾP CẬN THÔNG TIN

Đăng lúc: 14:03:34 14/11/2023 (GMT+7)

ANH MỤC THÔNG TIN CẦN CÔNG KHAI CỦA HĐND, UBND XÃ HOẰNG YẾN THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT TIẾP CẬN THÔNG TIN

  ỦY BAN NHÂN DÂN
   XÃ HOẰNG YẾN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH MỤC THÔNG TIN CẦN CÔNG KHAI CỦA HĐND, UBND

XÃ HOẰNG YẾN THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT TIẾP CẬN THÔNG TIN

 

Người làm đầu mối tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin.

Bà: Trần Thị Thanh – Công chức văn phòng thống kê.

Địa chỉ: UBND xã Hoằng Yến, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Số điện thoại: 037.621.3413

Địa chỉ gmail: ubndxahoangyen@gmail.com

 

TT

Số ký hiệu
 của văn bản

Ngày tháng
 năm ban hành

Nội dung văn bản

Hình thức
 công khai

Địa chỉ trang
 tin điện tử/ địa chỉ trụ sở

Thời

điểm        công
cô khai

Thời hạn
công khai

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

I

Văn bản quy phạm pháp luật do HĐND và UBND xã ban hành; văn bản hành chính có giá trị áp dụng chung;
thủ tục hành chính, quy trình giải quyết công việc của UBND xã

 1

 01/TB-UBND

 05/01/2023

 Niêm yết danh mục thủ tục hành chính

 Trên trang tin
điện tử xã

 Hoằng yen.hoang hoa.gov.vn

 05/01/2023

 Đến khi văn bản được thay thế bằng văn bản mới

II

Thông tin phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách đối với những lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của UBND xã

1

22/KH-UBND

24/02/2023

kế hoạch thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã đạt  chuẩn tiếp cận chuẩn pháp luật

Trên trang tin
điện tử xã

Hoằng yen.hoang hoa.gov.vn

24/02/2023

Đến ngày 31/12/2023

2

11/KH-UBND

27/01/2023

Kế hoạch triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật 2023

Trên trang tin
điện tử xã

Hoằng yen.hoang hoa.gov.vn

27/01/2023

Đến ngày 31/12/2023

3

13/KH-UBND

07/02/2023

Theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023

Trên trang tin
điện tử xã

Hoằng yen.hoang hoa.gov.vn

07/02/2023

Đến ngày 31/12/2023

4

08/KH-UBND

16/01/2023

Kê hoạch Triển khai công tác  xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2023

Trên trang tin
điện tử xã

Hoằng yen.hoang hoa.gov.vn

16/01/2023

Đến ngày 31/12/2023

5

14/KH-UBND

07/02/2023

Kê hoạch tự kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2023

Trên trang tin
điện tử xã

Hoằng yen.hoang hoa.gov.vn

07/02/2023

Đến ngày 31/12/2023

6

23/KH-UBND

24/02/2023

Tuyên truyền công tác phòng chống tham nhũng

Trên trang tin
điện tử xã

Hoằng yenhoang hoa.gov.vn

24/02/2023

Đến ngày 31/12/2023

07

29/KH-UBND

21/8/2023

Tuyên truyền tập huấn cho tuyên truyền viên và công tác hòa giải ở cơ sở

Trên trang

tin điện tử xã

Hoằng yen.hoang hoa.gov.vn

21/8/2023

Đến ngày 31/12/2023

08

46/KH-UBND

25/9/2023

Kê hoạch thực hiện xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu đạt chuẩ tiếp cận pháp luật năm 2023

Trên trang

tin điện tử xã

Hoằng yen.hoang hoa.gov.vn

25/9/2023

Đến ngày 31/12/2023

III

Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật; nội dung và kết quả trưng cầu dân ý, tiếp thu ý kiến của Nhân dân đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND-UBND xã mà đưa ra lấy ý kiến Nhân dân theo quy định của pháp luật; đề án và dự thảo đề án thành lập, giải thể, nhập, chia đơn vị hành chính, điều chỉnh địa giới hành chính

 

 

 

 

 

 

 

 

IV

Chiến lược, chương trình, dự án, đề án, kế hoạch, quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội của xã; quy hoạch ngành, lĩnh vực và phương thức, kết quả thực hiện; chương trình, kế hoạch công tác hằng năm của UBND xã

1

46/NQ-HĐND

23/12/2022

Nghị quyết về nhiệm vụ trọng tâm năm 2023

Trên trang tin
điện tử xã

Hoằng yen.hoang hoa.gov.vn

23/12/2022

Đến ngày

31/12/2023

2

02/QĐ-UBND

04/01/2023

Quyết định về ban hành  Kê hoạch  kiểm soát thủ tục hành chính  năm 2023

Trên trang tin
điện tử xã

Hoằng yenhoang hoa.gov.vn

04/01/2023

Đến ngày 31/12/2023

3

12/KH-UBND

07/02/2023

Kế hoạch tuyên truyền t cải cách hành chính  năm 2023

Trên trang tin
điện tử xã

Hoằng yen.hoang hoa.gov.vn

07/02/2023

Đến ngày 31/12/2023

04

26/KH-UBND

13/03/2023

Kế hoạch tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm đợt 1 năm 2023

 

Trên trang tin
điện tử xã

Hoằng yen.hoang hoa.gov.vn

13/03/2023

Đến ngày 31/12/2023

05

23/KH-UBND

24/02/2023

Thực hiện công tác phòng chống tham nhũng  năm 2023

Trên trang tin
điện tử xã

Hoằng yen.hoang hoa.gov.vn

24/02/2023

Đến ngày 31/12/2023

06

55/NQ-HĐND

25/7/2023

Nghị quyết về nhiệm vụ  6 tháng cuối năm 2023

Trên trang tin
điện tử xã

Hoằng yen.hoang hoa.gov.vn

25/7/2023

Đến ngày 31/12/2023

07

43/KH-UBND

29/8/2023

Kế hoạch tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm đợt 2 năm 2023

 

Trên trang tin
điện tử xã

Hoằng yen.hoang hoa.gov.vn

29/8/2028

Đến ngày 31/12/2023

8

 44/KHUBND

05/9/2023

Kế hoạch Rà soát hộ nghèo, cận nghèo, nông, lâm ngư nghiệp năm 2022

 

Trên trang tin
điện tử xã

Hoằng yen.hoang hoa.gov.vn

05/9/2023

Đến ngày 31/12/2023

V

Thông tin về dự toán ngân sách Nhà nước; báo cáo tình hình thực hiện ngân sách nhà nước; quyết toán ngân sách nhà nước; dự toán, tình hình thực hiện, quyết toán ngân sách đối với các chương trình, dự án đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn ngân sách nhà nước; thủ tục ngân sách nhà nước

1

01/QĐ-UBND

04/01/2023

Về việc phê duyệt dự toán và phân bổ dự toán thu, chi ngân sách năm 2023

Trên trang tin
điện tử xã

Hoằng yen.hoang hoa.gov.vn

04/01/2023

Đến khi văn bản được thay thế bằng văn bản mới

2

05/QĐ-UBND

05/01/2023

Về việc công khai dự toán thu, chi ngân sách xã năm 2023

Trên trang tin
điện tử xã

Hoằng yen.hoang hoa.gov.vn

05/01/2023

Đến khi văn bản được thay thế bằng văn bản mới

3

36/QĐ-UBND

01/08/2023

Về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách  năm 2022

Trên trang tin
điện tử xã

Hoằng yenhoang hoa.gov.vn

01/08/2023

Đến khi văn bản được thay thế bằng văn bản mới

4

105/QĐUBND

15/10/2023

Về việc giao dự toán bổ sung ngân sách –chi ngân sách xã từ nguồn dự phòng ngân sách và phương án phân bổ ngân sách xã  năm 2023

Trên trang tin
điện tử xã

Hoằng yen.hoang hoa.gov.vn

15/10/2023

Đến khi văn bản được thay thế bằng văn bản mới

5

115/QĐ-UBND

15/11/2023

Về việc giao dự toán bổ sung ngân sách- chi ngân sách xã từ  nguồn dự phòng  ngân sách và phương án phân bổ ngân sách xã năm 2023

Trên trang tin
điện tử xã

Hoằng yen.hoang hoa.gov.vn

15/11/2023

Đến khi văn bản được thay thế bằng văn bản mới

VI

Thông tin về phân bổ, quản lý, sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức và nguồn viện trợ phi chính phủ theo quy định; thông tin về quản lý, sử dụng các khoản cứu trợ, trợ cấp xã hội; quản lý, sử dụng các khoản đóng góp của Nhân dân, các loại quỹ

VII

Thông tin về danh mục dự án, chương trình đầu tư công, mua sắm công và quản lý, sử dụng vốn đầu tư công, tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch, chương trình, dự án đầu tư công; thông tin về đấu thầu; thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giá đất; thu hồi đất; phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư liên quan đến dự án, công trình trên địa bàn

1

3664/QĐUBND

31/10/2022

Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất huyện Hoằng Hóa năm 2022

Trên trang tin
điện tử xã

Hoằng yen.hoang hoa.gov.vn

31/10/2022

Đến khi văn bản được thay thế bằng văn bản mới

2

3603/QĐ-UBND

15/9/2023

Phê duyệt phương án đấu giá QSD đất khu dân cư xã Hoằng Yến thuộc MBQH số 06/MBQH-UBND ngày 04/5/2020

Trên trang tin
điện tử xã

Hoằng yen.hoang hoa.gov.vn

15/9/2023

Đến khi văn bản được thay thế bằng văn bản mới

VIII

Thông tin về hoạt động đầu tư, quản lý, sử dụng vồn Nhà nước tại doanh nghiệp; báo cáo đánh giá kết quả hoạt động và xếp loại
 doanh nghiệp; báo cáo giám sát tình hình thực hiện công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp và cơ quan nhà nước đại diện chủ sở hữu; thông tin về tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp nhà nước

IX

Thông tin về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ có tác động tiêu cực đến sức khỏe, môi trường; kết luận kiểm tra, thanh tra, giám sát liên quan đến việc bảo vệ môi trường, sức khỏe của cộng đồng, an toàn thực phẩm, an toàn lao động

X

Thông tin về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của UBND xã và của các ban, ngành chuyên môn trực thuộc UBND xã; nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết các công việc của nhân dân; nội quy, quy chế của UBND xã

1

 62/QĐ-UBND

 13/09/2021

Quy chế làm việc của UBND xã

 Trên trang tin
điện tử xã

 Hoằng yen.hoang hoa.gov.vn

 13/9/2021

Đến khi văn bản được thay thế bằng văn bản mới

2

 02/QĐ-UBND

 07/01/2022

Quy chế tiếp công dân, tiếp nhận xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo

 Trên trang tin
điện tử xã

 Hoằng yen.hoang hoa.gov.vn

 07/01/2022

Đến khi văn bản được thay thế bằng văn bản mới

 

 

3

 43/QĐ-UBND

 12/9/2022

Phân công nhiệm vụ công chức Công chức VH-XH

 Trên trang tin
điện tử xã

 Hoằng yen.hoang hoa.gov.vn

 12/9/2022

 

Đến khi văn bản được thay thế bằng văn bản mới

 

 

XI

Báo cáo công tác định kỳ; báo cáo tài chính năm; thông tin thống kê về ngành, lĩnh vực quản lý; cơ sở dữ liệu quốc gia ngành, lĩnh vực; thông tin về tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức, viên chức; thông tin về danh mục và kết quả chương trình, đề tài khoa học

1

72/BC-UBND

08/11/2023

Báo cáo công tác tuyên truyền PBGP; hòa giải cơ sở, và tiếp cận pháp luật năm 2022

Trên trang tin
điện tử xã

Hoằng yen.hoang hoa.gov.vn

08/11/2023

Đến khi văn bản được thay thế bằng văn bản mới

2

88/BC-UBND

08/11/2023

Báo cáo công tác tư pháp năm 2023, nhiệm vụ năm 2024

Trên trang tin
điện tử xã

Hoằng yen.hoang hoa.gov.vn

09/11/2022

Đến khi văn bản được thay thế bằng văn bản mới

3

66/BC-UBND

06/9/2023

Báo cáo công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu , nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023

Trên trang tin
điện tử xã

Hoằng yen.hoang hoa.gov.vn

06/9/2023

Đến khi văn bản được thay thế bằng văn bản mới

4

70/BC-UBND

14/9/2023

Báo cáo kết quả thực hiện kỷ cương kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn nhiệm vụ quý III năm 2023

Trên trang tin
điện tử xã

Hoằng yen.hoang hoa.gov.vn

14/9/2023

Đến khi văn bản được thay thế bằng văn bản mới

5

84/BC-UBND

03/11/2023

Báo cáo công tác cải cách hành chính năm 2022, nhiệm vụ năm 2023

Trên trang tin
điện tử xã

Hoằng yen.hoang hoa.gov.vn

03/11/2023

Đến khi văn bản được thay thế bằng văn bản mới

XII

Danh mục thông tin phải công khai theo quy định tại điểm b, khoản 1 điều 34 của Luật này; tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử của cơ quan nhà nước hoặc người làm đầu mối tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin

 

 

 

 

 

 

 

 

XIII

Thông tin liên quan đến lợi ích công cộng, sức khỏe của cộng đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

XIV

Thông tin về thuế, phí, lệ phí

1

289/2022/BC

UBND

13/7/2022

   BaBan hành quy định mức ththu, miễn giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh

Trên trang tin
điện tử xã

Hoằng yen.hoang hoa.gov.vn

13/7/2022

Đến khi văn bản được thay thế bằng văn bản mới

XV

Thông tin khác phải được công khai theo quy định của pháp luật: Không có.

                   

 

Nơi nhận:

- TV Đảng ủy, HĐND xã (Bc/);

- Đăng trang thông tin xã;

- Đài truyển thanh (t/h)

- Lưu VP, TP.

                         CHỦ TỊCH

       

 

   Lê Trọng Thảo