Hoạt động của HĐND & UBND

ANH MỤC THÔNG TIN CẦN CÔNG KHAI CỦA HĐND, UBND XÃ HOẰNG YẾN THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT TIẾP CẬN THÔNG TIN

ANH MỤC THÔNG TIN CẦN CÔNG KHAI CỦA HĐND, UBND XÃ HOẰNG YẾN THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT TIẾP CẬN THÔNG TIN

7 ĐIỀU CẦN NHỚ TRONG KỲ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026

Chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Cử tri cần nhớ: 1/ Ngày bầu cử; 2/ Địa điểm bầu cử; 3/ Đi bầu cử sớm; 4/ Mang theo thẻ cử tri; 5/ Chọn đúng, bầu đủ; 6/ Thực hiện nghiêm quy định phòng dịch; 7/ Hướng dẫn, tuyên truyền mọi người tham gia bầu cử.

[Infographic] Hướng dẫn tổ chức bầu cử đối với khu vực bỏ phiếu tại địa phương có dịch Covid-19

(TTV) - Ngày 13/5/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Công văn số 6329/UBND-VX hướng dẫn một số tình huống bầu cử do dịch COVID-19 có thể xảy ra trong cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Dưới đây là hướng dẫn một số tình huống tổ chức bầu cử đối với khu vực bỏ phiếu tại địa phương có dịch Covid-19.
12