Công khai kết quả giải quyết TTHC

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TUẦN 2 THÁNG 12 NĂM 2021

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TUẦN 2 THÁNG 12 NĂM 2021

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TUẦN 1 THÁNG 12 NĂM 2021

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TUẦN 1 THÁNG 12 NĂM 2021

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (Tuần 4, Tháng 10 năm 2021)

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (Tuần 4, Tháng 10 năm 2021)

Công khai kết quả TTHC tuần 1,2 tháng 9/2021

Công khai kết quả TTHC tuần 1,2 tháng 9/2021

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (Tuần 3,tuần 4 tháng 7 năm 2021)

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (Tuần 3,tuần 4 tháng 7 năm 2021)

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (Tuần 1, tháng 7 năm 2021)

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (Tuần 1, tháng 7 năm 2021)

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (Tuần 1,Tuần 2 tháng 6 năm 2021)

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (Tuần 1,Tuần 2 tháng 6 năm 2021)

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (Tuần 1, Tháng 5 năm 2021)

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (Tuần 1, Tháng 4 năm 2021)

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (Tuần 1, Tháng 4 năm 2021)

Kết quả giải quyết TTHC tháng 3.2021

Kết quả giải quyết TTHC tháng 3.2021

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ( Tuần 1,Tháng 02 năm 2021)

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ( Tuần 1,Tháng 02 năm 2021)