CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TUẦN 3 THÁNG 06 NĂM 2022 (Từ ngày 13/06/2022 - 17/06/2022)

Đăng lúc: 09:01:12 20/06/2022 (GMT+7)

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TUẦN 3 THÁNG 06 NĂM 2022(Từ ngày 13/06/2022 - 17/06/2022)

 

UBND XÃ HOẰNG YẾN

BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ

HỒ SƠ HÀNH CHÍNH

        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

TUẦN 3 THÁNG 06 NĂM 2022

   (Từ ngày 13/06/2022 - 17/06/2022)

TT

Mã hồ sơ

Người nộp hồ sơ

Ngày tiếp nhận hồ sơ

 

 

Người nhận

 

 

 

Ngày hẹn trả kết quả

 

 

 

Đã trả kết quả cho tổ chức, công dân

 
 

1

2

3

4

5

 

 

 

I.Lĩnh vực chứng thực

 

 

 

 

 

1

000.42.26.H56-220617-0008

Lê Văn Định

17/06/2022

Lê Thị Thủy

20/06/2022

x

 

2

000.42.26.H56-220617-0007

Lê Thị Hòa

17/06/2022

Lê Thị Thủy

20/06/2022

x

 

3

000.42.26.H56-220617-0006

Trương Phú Thảo

17/06/2022

Lê Thị Thủy

20/06/2022

x

 

4

000.42.26.H56-220617-0005

Mã Thị Xoan

17/06/2022

Lê Thị Thủy

20/06/2022

x

 

5

000.42.26.H56-220617-0004

Trương Thị mai Anh

17/06/2022

Lê Thị Thủy

20/06/2022

x

 

6

000.42.26.H56-220617-0003

Nguyễn Hữu Bồi

17/06/2022

Lê Thị Thủy

20/06/2022

x

 

7

000.42.26.H56-220617-0002

Nguyễn Hữu Minh

17/06/2022

Lê Thị Thủy

20/06/2022

x

 

8

000.42.26.H56-220617-0001

Hồ Thị Thảo

17/06/2022

Lê Thị Thủy

20/06/2022

x

 

9

000.42.26.H56-220616-0007

Trương Hữu Chiến

16/06/2022

Lê Thị Thủy

17/06/2022

x

 

10

000.42.26.H56-220616-0006

Trương Thị Ngọc Ánh

16/06/2022

Lê Thị Thủy

17/06/2022

x

 

11

000.42.26.H56-220616-0005

Trương Phú Thơ

16/06/2022

Lê Thị Thủy

17/06/2022

x

 

12

000.42.26.H56-220616-0002

Nguyễn Văn Bắc

16/06/2022

Lê Thị Thủy

17/06/2022

x

 

13

000.42.26.H56-220616-0001

Hoàng Thị Hoàn

16/06/2022

Lê Thị Thủy

17/06/2022

x

 

14

000.42.26.H56-220615-0002

Đaò Văn Quân

15/06/2022

Lê Thị Thủy

16/06/2022

x

 

15

000.42.26.H56-220615-0001

Trương Phú Ánh

15/06/2022

Lê Thị Thủy

16/06/2022

x

 

16

000.42.26.H56-220614-0002

Nguyễn Đình Văn

14/06/2022

Lê Thị Thủy

15/06/2022

x

 

17

000.42.26.H56-220614-0001

Bùi Đình Kiệu

14/06/2022

Lê Thị Thủy

15/06/2022

x

 

19

000.42.26.H56-220613-0004

Trương Trọng Thông

13/06/2022

Lê Thị Thủy

14/06/2022

x

 

20

000.42.26.H56-220613-0002

Trương Trọng Thông

13/06/2022

Lê Thị Thủy

14/06/2022

x

 

21

000.42.26.H56-220613-0001

Trương Thị Thảo

13/06/2022

Lê Thị Thủy

14/06/2022

x

 

II. Lĩnh vực hộ tịch

 

 

 

 

 

22

000.42.26.H56-220617-1002

Lê Văn Linh

17/06/2022

Lê Thị Thủy

20/06/2022

x

 

23

000.42.26.H56-220617-1001

Lê V ăn Linh

17/06/2022

Lê Thị Thủy

22/06/2022

x

 

24

000.42.26.H56-220616-1002

Vũ Thị Giới

16/06/2022

Lê Thị Thủy

17/06/2022

x

 

25

000.42.26.H56-220616-1001

Lê Trọng Thơ

16/06/2022

Lê Thị Thủy

17/06/2022

x

 

26

000.42.26.H56-220616-0004

Trương Phú Ánh

16/06/2022

Lê Thị Thủy

17/06/2022

x

 

27

000.42.26.H56-220616-0003

Trương Thị Năm

16/06/2022

Lê Thị Thủy

17/06/2022

x

 

28

000.42.26.H56-220615-0003

Bùi Đình Kiệu

15/06/2022

Lê Thị Thủy

22/06/2022

x

 

29

000.42.26.H56-220615-1002

Trương Phú Hiệp

15/06/2022

Lê Thị Thủy

16/06/2022

x

 

30

000.42.26.H56-220615-1001

Trương Phú Tranh

15/06/2022

Lê Thị Thủy

16/06/2022

x

 

31

000.42.26.H56-220614-0004

Trương Phú Hiệp

14/06/2022

Lê Thị Thủy

15/06/2022

x

 

32

000.42.26.H56-220614-0003

Trương Phú Tranh

14/06/2022

Lê Thị Thủy

15/06/2022

x

 

33

000.42.26.H56-220613-1001

Trương Phú Tranh

13/06/2022

Lê Thị Thủy

14/06/2022

x

 

34

000.42.26.H56-220613-0005

Nguyễn Thị Vui

13/06/2022

Lê Thị Thủy

16/06/2022

x

 

35

000.42.26.H56-220613-0003

Trương Phú Tranh

13/06/2022

Lê Thị Thủy

14/06/2022

x

 

 

Người thực hiện

 

 

Nguyễn Thị Tầm

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc